Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου   Αποτελέσματα ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Αποτελέσματα ειδικότητας ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όλο το άρθρο

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας […]

Όλο το άρθρο

Προκήρυξη έργου από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας – Π.Δ.Μ.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας –Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ Δ.ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ    Α΄ ΦΑΣΗ με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών […]

Όλο το άρθρο

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ για 2 άτομα 8μηνης διάρκειας.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης   Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων […]

Όλο το άρθρο

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΗ7ΛΨ-Ρ9Β) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’ /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του ΠΔ 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α’ /27-12-2010) […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΨ-Ξ78   Θέμα : Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010) Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της       […]

Όλο το άρθρο