Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου   Αποτελέσματα ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Αποτελέσματα ειδικότητας ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

» Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και

» Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη έργου από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας – Π.Δ.Μ.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας –Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» για την ανάδειξη αναδόχου

» Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ       Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα

» Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ για 2 άτομα 8μηνης διάρκειας.

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης   Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ

» Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Καλεί

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 – ΑΔΑ: Β4ΘΗ7ΛΨ-Ρ9Β

» Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΨ-Ξ78   Θέμα : Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν.

» Διαβάστε περισσότερα
1 2