Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

στο πλαίσιο του Προγράμματος

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου -Υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 456.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη και χρηματοδοτείται από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα:

1.Ποσό 130.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

2.Ποσό 135.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης ως εξής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 90 εκ. €, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» 22,5 εκ. €.

3.Ποσό 63.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ως εξής: Περιφέρεια Θεσσαλίας 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 18,0 εκ. € και Περιφέρεια Ηπείρου 22,5 εκ. €.

4.Ποσό 67.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας -Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Πελοποννήσου» 22,5 εκ. € και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 22,5 εκ. €.

5.Ποσό 60.000.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Περιφέρεια Κρήτης» 22,5 εκ. €, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» 22,5 εκ. € και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 15 εκ. € (εθνικοί πόροι).

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις Δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων/υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων [όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200)] για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από €30.000,00 έως €300.000,00 για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», από €20.000,00 έως €300.000,00 για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και από €20.000,00 έως €100.000,00 για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες». Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης [Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (ΕΚ) 1998/2006 και (ΕΚ) 800/2008].

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Η προκήρυξη της Δράσης έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 – 6985210, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300 και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών (τα σημεία και τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο ως Παράρτημα του οδηγού της Προκήρυξης).

Ο Υπουργός

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης