Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

(ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) , όπως ισχύει
 3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄)
 4. Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. γ. του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄)
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 παρ. ια του άρθρου 14 του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ι του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 « Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234 Α΄)
 6. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄)
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄)
 8. Την υπ’ αριθ. 2624/2013/10-05-2013 βεβαίωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Κοζάνης, ότι στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στους ΚΑΕ 0211 και 0291 υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, αποφοίτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ και συγκεκριμένα σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 1. Να κατέχουν πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Να είναι Έλληνες πολίτες

Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152/2000).Δικαιούται επίσης να είναι υποψήφιοι: α) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της , β) όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

 1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

 1. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 2. Να διαθέτουν ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, και ειδικότερα σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας , που να αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Επίσης να έχουν προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε υπηρεσίες του Δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς επίσης και εμπειρία σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Ο ανωτέρω διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18/Α΄)

Οι ειδικοί συνεργάτες δεν εντάσσονται στον Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας αλλά υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση των Περιφερειαρχών για τη συνεπικουρία του έργου τους και η θητεία τους διαρκεί όσο η θητεία των ανωτέρω αιρετών, οι δε προσλαμβανόμενοι ιδιώτες έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επομένως για το χρόνο εργασίας στις θέσεις αυτές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κατηγορίας προσωπικού ορισμένου χρόνου. (π.χ. άδειες κλπ)

Οι αποδοχές των ιδιωτών καθορίζονται δυνάμει της Εγκυκλίου του ΓΛΚ υπ’ αριθ. πρωτ. 2/85127/0022/22-11-2012.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη θέση.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, από τα οποία βεβαιώνεται η εμπειρία.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) , όπως ισχύει, ότι:
  1. δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
  2. δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση
  3. δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τέσσερις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. – Κοζάνη 50100- 2ος όροφος (τηλ. 2461052610-13)

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», το έργο των ειδικών συνεργατών αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.                                                                         

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ