Προκήρυξη έργου από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας – Π.Δ.Μ.

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας –Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:  ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ Δ.ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ    Α΄ ΦΑΣΗ

με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών και συγκεκριμένα την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 79.734,47 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.- Ο.Ε. και απρόβλεπτα ).

1.-Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π.2013 – Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

Με την αριθμ. 1428/πρ.42/29.10.2013 απόφαση της Ο.Ε.-Π.Δ.Μ. εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου.

2.-Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην κατασκευή παραλλήλων έργων αναδασμού στο αγρόκτημα αναδασμού ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ,και ειδικώτερα την:

          Διάνοιξη και διαμόρφωση των δρόμων του αναδασμού συνολικού μήκους 2.400μ.μ και διαμόρφωση των ρείθρων τους Το πλάτος των δρόμων του αναδασμού είναι 5,00-8,00- και 10,00 μέτρα.

          Κατασκευή τεχνικών και συγκεκριμμένα :

          α.-ενός κιβωτοειδούς οχετού 2*2 σύμφωνα με τα πρότυπα της Εγνατίας Οδού και μήκους 8μ.και

          β.-μιας ισόπεδης διάβασης μήκους 25μ.και πλάτους 8,00μ.

3.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας, Διοικητήριο, Καστοριά 52100 (3ος όροφος, γραφείο 13), μέχρι την Πέμπτη   12/12/2013 υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467350227, FAX επικοινωνίας 2467022223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Στρέζου Ζωή.

4.– Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 6 «υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του Ν.3669/08(ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (Fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

5.– Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1   τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

β.  Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5.1- Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχονται στο ποσό των 1.594,69 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Δ\νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Καστοριάς και ισχύ έχουν όχι μικρότερη των (6) εξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.

8.- Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Καστοριά 19/11/2013

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ