Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου Όμβρια Πενταβρύσου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

1. H Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ‘‘Όμβρια Πενταβρύσου’’. Το έργο συντίθεται στη ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών Έργων προυπολογισμού 35.000,οοευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: α)Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, β)Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος), μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2013.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673-50303, FAX επικοινωνίας 24670 22223 – 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Στάμκος Θωμάς.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους πεντακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (569,04€)και ισχύ τουλάχιστον έξι (6)μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.

         6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος α)ΣΑΕΠ:041 έτους 2013, της Π.Ε. Καστοριάς με το ποσό των 28.000,οο ευρώ, και β) από την ΣΑΤΑ έτους 2013 του Δήμου Καστοριάς με το ποσό των 7.000,οοευρώ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 14/11/2013

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Π.Ε. Καστοριάς

Σαββόπουλος Δημήτριος