Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΨ-Ξ78

 

Θέμα

:

Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/ 7-6-2010)
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της       Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»       (ΦΕΚ 239/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 877/21-3-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 939/Β΄)
  3. Την εγκύκλιο αριθ. 55 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας»
  4. Την ανάγκη πλήρωσης της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Α. Την πλήρωση μίας -1- θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ανωτέρω θα διοριστεί με απόφαση Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η δε θητεία του Εκτελεστικού Γραμματέα λήγει όταν ο Περιφερειάρχης απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο.

Στη διαδικασία αυτή, μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι και λειτουργοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, καθώς επίσης και υπάλληλοι αιρετών Περιφερειών, πλην των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Περιφέρεια.

Στην περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων στη θέση αυτή, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας προέλευσης, όμως πρέπει ο Περιφερειάρχης να ενημερώσει την υπηρεσία του υπαλλήλου για το διορισμό του στη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες

2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους

3.Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

5. Να είναι αρτιμελείς και υγιείς.

6. Να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και να κατέχουν αξιόλογη διοικητική εμπειρία.

Γ. Όσοι επιθυμούν να διοριστούν στην παραπάνω θέση κι έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα -10 – ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, να υποβάλουν σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο του Περιφερειάρχη (2ος όροφος – Περιοχή Ζ.Ε.Π. – Κοζάνη 50100) :

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή , θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

– Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την εμπειρία στον διοικητικό τομέα.

Δ. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (πρώην κτίριο Ν.Α. Κοζάνης και κτίριο περιοχής Ζ.Ε.Π.), καθώς των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας, να δημοσιευθεί σε τουλάχιστον μία -1- τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου 2012.

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Γιώργος Δακής

Κοινοποίηση:

1) κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες

2) κ.κ. Γενικούς Διευθυντές

3) Δ/νση Διοίκησης

4) Δ/νσεις Διοίκησης & Οικονομικού

των Π.Ε. της Π.Δ.Μ. (με την παράκληση

να φροντίσουν για την ανάρτηση και δημοσίευση

της παρούσας στον Τύπο)

5) Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης (για τη δημοσίευση)

6) Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο κ. Περιφερειάρχη