Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/17-5-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

α/α

Θέμα

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

Εκτός ημερησίας διάταξης

οικονομική βοήθεια απόρου ασθενούς

 

3

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει οικονομική στήριξη και παρέπεμψε το θέμα στην οικονομική επιτροπή για έγκριση

2

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

4

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό

 

3

 

Υποβολή προτάσεων προς την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

 

5

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για :

1) την υποβολή προτάσεων από τα μέλη της επιτροπής

2) τη συγκρότηση ομάδων εργασίας με αντικείμενο την   υποβολή προτάσεων που θα αφορούν στη στήριξη «ευπαθών κοινωνικά ομάδων» προκειμένου να διαβιβαστούν στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της ΕΝ.Π.Ε

 

Κοζάνη 20/5/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος