Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ενημέρωση

ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7ΛΨ-ΡΟΞ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:                                                    

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».

  2. Το Προεδρικό Διάταγμα 146/23-12-2010 (ΦΕΚ Α’ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

  3. Την με αριθμ. 289/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

  4. Το με Α.Π. ΔΙΠΑΑ/2283/12-05-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Δύο Φύλων περί «Ορισμού εκπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Δυτικής Μακεδονίας» περί ορισμού εκπροσώπων.

  5. Το με Α.Π. 58/31-12-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού εκπροσώπων.

  6. Το με Α.Π. 10016/2012 έγγραφο του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (ΕΕΔΕΓΕ) περί ορισμού εκπροσώπου.

  7. Το από 11-1-2012 έγγραφο του σωματείου με την επωνυμία «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΕΛΙΜΕΙΑΔΕΣ 408» περί ορισμού εκπροσώπου.

  8. Την ανάγκη συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορίζουμε τα μέλη ως ακολούθως:

Α) Γεώργιο Δακή, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ως Πρόεδρο αναπληρούμενο από τον Δημήτριο Σαββόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

Β) Φιλαρέτη Οικονομίδου, Περιφερειακή Σύμβουλο αναπληρούμενη από την Ελισάβετ Σπόντη, Περιφερειακή Σύμβουλο.

Γ) Παναγιώτα Ορφανίδου, Δήμαρχο Βοΐου, ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας αναπληρούμενη από την Άννα Νανοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο Κοζάνης.

Δ) Μαρία Κεντεποζίδου – Ασμανίδου, μέλος του ΕΕΔΕΓΕ, ως εκπρόσωπο αντιπροσωπευτικής γυναικείας οργάνωσης, αναπληρούμενη από την Αναστασία Λιόφα, Πρόεδρο του σωματείου «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΕΛΙΜΕΙΑΔΕΣ» με έδρα την Κοζάνη.

Ε) Περιστέρα Δημητριάδου – Παπαμόσχου, επιχειρηματία, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αναπληρούμενη από την Βασιλική Μαλέα, Εκπαιδευτικό.

Καθήκοντα Γραμματέα ανατίθενται στην υπάλληλο Ελένη Ωρολογά του Νικολάου, υπάλληλο της ΠΔΜ, αναπληρούμενη από την Ευσταθία Κωνσταντινίδου του Αριστείδη, υπάλληλο της Π.Ε. Κοζάνης.

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής είναι τετραετής.

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γιώργος Δακής