Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 1 του Ν. 4070/2012

Μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

» Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7ΛΨ-ΡΟΞ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:                                                     Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

» Διαβάστε περισσότερα