Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7ΛΨ-ΡΟΞ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:                                                     Τις διατάξεις του άρθρου 186 περ. VI του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ». Το Προεδρικό Διάταγμα 146/23-12-2010 (ΦΕΚ Α’ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Την με αριθμ. 289/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας Το […]

Όλο το άρθρο