ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ», ΕΠΑΛ 2007-2013

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι:

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθμ. 1943/17-10-2012 (ΦΕΚ 2865 /Β΄/ 24.10.2012) που καθορίζει τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο  2.2 «Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων», Δράση 1: «Σκάφη Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

 

Οι υπαγόμενες πράξεις συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου με τη στήριξη των επενδύσεων επί αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν στα εσωτερικά ύδατα.

Ειδικότερα οι χορηγούμενες δημόσιες ενισχύσεις δύναται να αφορούν εργασίες για την ασφάλεια επί του σκάφους, την αντικατάσταση των κινητήρων και των αλιευτικών εργαλείων, τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των αλιευμάτων κ.λ.π.

Δικαιούχοι Αιτήσεων Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία αλιεύουν για εμπορικούς σκοπούς αποκλειστικά στα εσωτερικά ύδατα.

Τα ποσοστά της χορηγούμενης Δημόσιας Ενίσχυσης Πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση κυμαίνονται, ανάλογα με τη Πράξη , μεταξύ 20% και 60% του συνολικού ποσού. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01-01-2007, μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον η Αίτηση υποβληθεί έως 29-03-2013. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των Πράξεων που θα ενισχυθούν ανέρχεται στα 1.500 Ευρώ. Η υλοποίηση των Πράξεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλέφωνο 2461-3-51446 (κος Γιώργος Μαργαρίτης) και στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr.