ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΨΗΦΙΔΑΣ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡ.9/2012

ΑΔΑ : Β45Α7ΛΨ-4ΥΣ

ΘΕΜΑ : «Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια μη εμπορεύσιμου Αλατιού χωρίς προσθήκη ψηφίδας, για την κάλυψη αναγκών Αποχιονισμού και Αντιμετώπισης Παγετού χειμερινής περιόδου 2012- 2013 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε Φλώρινας».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

‘Εχοντας υπόψη :

1.- Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

2.- Τον Οργανισμό οργάνωσης Περφέρειας Δυτικής Μακεδονίας(ΠΔ 146/2010, ΦΕΚ Α΄239/27-12-10)

3.- Του Ν. 3200/2003 ‘αρθρο 24 περ.1 (ΦΕΚ 281/Α/2003) “Θέματα Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και λοιπές διατάξεις».

4.- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,)

5.- Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με το υπ.αρ.3871/17-8-2010(ΦΕΚ Α/141

6. Το άρθρο 35 του Ν.3377/05(ΦΕΚ202/Α/2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης»

7.- Του Π.Δ. 60/70(ΦΕΚ 202/Α/2005) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ ΕΚ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

8.- Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-08) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

9.- Της 2004/18/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31-3-2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό(ΕΚ) 1874/2004 της Επιτροπής της 28-10-2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 της Επιτροπής της 19-12-2005.

10.- Τον Ν.2522(ΦΕΚ 178/Α/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.

11.- Την με αριθμ. 1654/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τις οποίες εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού και οι όροι της Διακήρυξης για την προμήθεια  μη εμπορεύσιμου αλατιού.

12. Την πίστωση που υπάρχει στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

13. Τις ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο για την προμήθεια αλατιού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

            Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την «χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού χωρίς προσθήκη ψηφίδας περίπου

1200 τόνων κατά την χειμερινή περίοδο 2012-2013, προϋπολογισμού 52.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α   .

            Ο   Διαγωνισμός   θα   διενεργηθεί στις 13 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας – ημιώροφος,

1. ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

         Η προμήθεια και η παραλαβή θα γίνετε τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Π.Ε Φλώρινας και ο χρόνος   παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Θα γίνετε με ευθύνη της Π.Ε Φλώρινας από την προμηθεύτρια εταιρεία και θα παραδίδεται στο αμαξοστάσιο της Π.Ε Φλώρινας παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής υλικών που θα ορισθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

     Η παράδοση των παρτίδων θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά τηλεφωνικής εντολής, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες) και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επίσης θα υπάρχουν διαθέσιμα και τα απαραίτητα μέσα μεταφοράς για την παράδοση της ποσότητας στο αμαξοστάσιο της Π.Ε.Φλώρινας.

2. ΤΙΜΗ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού για αποχιονισμό μέχρι του ποσού των 52.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

3.- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

            ‘Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Διακήρυξη.

            Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

       α) Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα.

       β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό.

       γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης.

       δ) Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

       ε) Τα πλήρη στοιχεία και η διεύθυνση του προσφέροντος.

4.- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

                1.- Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα

επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Η Οικονομική προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα.

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2.- Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο   παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

3.-Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης.   Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.    

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα   ότι   η   συνέχιση   του   διαγωνισμού   εξυπηρετεί   το   δημόσιο   συμφέρον,   οπότε   οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτεινα τις προσφορές τους.

3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.- ΕΓΓΥΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Κ.Π.Δ. – Π.Δ. 118/2007)

            Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένων Τραπεζών, Γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, με την προϋπόθεση ότι σε αυτά θα αναφέρονται όσα ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 25 του Π.Δ. 394/96.

        Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5 %) τοις εκατό .

Για την προμήθεια αλατιού   2.610,00€

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί τριάντα(30)ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον 150 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος στον οποίον θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα (10 %) τοις εκατό επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α .

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. – Π.Δ. 394/96 και στον Ν. 1797/88, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 1999/91.

6.- ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την υπογραφή της μέχρι τις 30 Απριλίου 2013.

7.- ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ

Ι) Η πληρωμή της αξίας των ειδών που προμηθεύονται η Π.Ε. Φλώρινας, από τον Προμηθευτή θα γίνεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά :

            α) Πρωτόκολλο παραλαβής

            β) Τιμολόγιο του Προμηθευτή .

             γ) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

ΙΙ) Ο ανάδοχος κατά την είσπραξη της αμοιβής επιβαρύνεται με νομοθετημένες κρατήσεις:

            1) Τρία τοις εκατό (3 %) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

            2) Δύο τοις εκατό (2 %) χαρτόσημο επί Μ.Τ.Π.Υ. και 20 % ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

      3) Τέσσερα ή οκτώ τοις εκατό(4 %ή 8%) παρακράτηση φόρου (άρθρο 24 παράγρ.1του Ν.2198/22-3-94).

             4) (0,10%) στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011.

8 . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

(α) Όλα τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

(γ)Συνεταιρισμοί.

(δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

(γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:

(ί) αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

(ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

(iii) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1 -1 998 σ. 1 ),

(iν) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2),

(ν) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48),

(νϊ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2231/1995 [Α’ 173] και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 [α’ 305]).

δ) Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

ε) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

            Α.- Οι λαμβάνοντες μέρος στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την διενέργειά του, τα εξής, μαζί με την προσφορά τους, δικαιολογητικά :

     α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

β)    Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του

       γνησίου υπογραφής στη οποία:

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.

2)Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,

      δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα   στην περίπτωση(1) του εδ.α. της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.118/2007.

          δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ.α.της παρ.2 του                                

άρθρου 6 του Ν.118/2007,

          είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.118/2007,

  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ.(4) του εδ.α της παρ.2 και στην περ.(3) του εδ.β της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.118/2007,

          δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.(2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.118/2007.

3) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των

δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 6 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.118/2007.

     γ) Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς .

     δ)Εφόσον   οι   υποψήφιοι   προμηθευτές   συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με     αντιπρόσωπο   τους υποβάλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης θεωρημένο από αρμόδια αρχή.

     ε) Η Εταιρείες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν το καταστατικό σύστασης της εταιρείας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης της Εταιρείας να αποδεικνύεται νόμιμα .

Οι πιο πάνω δηλώσεις περιέχονται στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής

Β.- Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον (Ν.2672/1998(Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/2007

Α. Οι Έλληνες Πολίτες.

i. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1).

ii. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ 1του άρθρου 43του Π.Δ. 60/2007

(α) αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

(β) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1),

(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης ” Μαϊου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑτου Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2),

(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48),

(στ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991Τ για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 [α1 305]).

iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), από το οποίο να προκύπτει . ΄Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση .

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (iii) και (iv) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Γ. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

i. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Α της παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Β της παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

ii. Πιστοποιητικό Δήλωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α1 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

iii. Καταστατικό και τα έγγραφα τροποποίησης του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή το ΦΕΚ ίδρυσης του και τις τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση δικαιολογητικά του εδαφίου Α και Β.

iv Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι υπόχρεοι (αναφέρονται παρακάτω) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

α) αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

(γ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1),

) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2),

) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48),

(στ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 [α1 305]).

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

• Διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.

• Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.,

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

iv. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης (περίπτωση ίί του παρόντος εδαφίου Γ), εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.

1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

Δ. Οι Ενώσεις Προμηθευτών

i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

ii Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.

iii. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

iν. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της

ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν

αντικαταστάτη.   Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου

Ε. Οι Συνεταιρισμοί

i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:

(α) αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

(β) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,

(γ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998 σ.1),

(δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαίου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997 σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998 σ.2),

(ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-1995 σ.48),

(στ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28-6-1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [ΕΕ L 344 της 28-12-2001 σ. 76] η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 [α1 305]).

ii Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις iii και iν του εδαφίου Α της παρούσας παραγράφου 11.2, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Β της παρούσας παραγράφου 11.2 για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση ii

του εδαφίου Γ της παρούσας παραγράφου II.2.

iii.   Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις..

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

10.- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για να γίνει δεκτός ένας στο διαγωνισμό πρέπει να παραδώσει κατά την ώρα της διεξαγωγής του στον Πρόεδρο της Επιτροπής, φάκελο σφραγισμένο (εξωτερικό), που θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο (άρθρο 9), πάνω στον οποίο θα αναγράφεται η λέξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και έναν άλλο κλειστό φάκελο (εσωτερικό) που θα περιέχει την προσφορά (οικονομική), πάνω στον οποίο θα αναγράφεται η λέξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Επί του εξωτερικού φακέλου να αναγράφονται οι εξής ενδείξεις : “Προς την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Νομού Φλώρινας – Γραφεία Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (για τον Επαναληπτικό διαγωνισμό Προμήθειας μη εμπορεύσιμου αλατιού αρ.διακ. 9/2012)”.

Σημειώνεται ότι μέσα στον εξωτερικό φάκελο θα περιέχονται υποχρεωτικά όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά.

Προσφορά εξ ολοκλήρου αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη προς τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, εκτός αν εγκαίρως προ της κατακυρώσεως, αυτός που υποβάλλει αυτή παραιτηθεί της αιρέσεως ή συμφωνήσει με τη διακήρυξη.

11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή συμμετοχής προμηθευτή σ΄ αυτόν, ή της νομιμότητας διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, ως εξής :

Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών) και εξετάζεται από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανακοίνωσης για την ανάρτηση του πρακτικού διενέργειας. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων και η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ1 αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων και η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 1 μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της παραπάνω κατακυρωτικής απόφασης και των παραπάνω δικαιολογητικών.

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται.

Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων και η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της παραπάνω τριήμερης προθεσμίας.

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

3. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται τους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με την παράγραφο   1   αυτού του άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.

12.- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αυτός/οί που θα ανακηρυχθεί/ούν μειοδότης/ες υποχρεούται/νται μέσα σε 10 ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή του/τους, να προσέλθει/ουν και να υπογράψει/ουν τη/ις σχετική/ές Σύμβαση/άσεις.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανειλημμένα αδυναμία επικοινωνίας και δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου της προμήθειας και μεταφοράς του αλατιού, η υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει άμεσα στη λύση της παρούσας σύμβασης, χωρίς να έχει καμία οικονομική υποχρέωση και επιβάλλοντας στον προμηθευτή και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για κάθε παράβαση απο τον προμηθευτή-ανάδοχο των όρων της σύμβασης, μπορούν να επιβληθούν όλες οι νόμιμες και αντίστοιχα από την κείμενη Νομοθεσία προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Αρμόδια, για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν είναι τα Δικαστήρια Φλώρινας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                      

1) Οικονομική Επιτροπή Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας                    

2) Μέλη Επιτροπής Π.Ε Φλώρινας.

3) Ανάρτηση στο κατάστημα Π.Ε. Φλώρινας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ        

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ