ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/4-12-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 47η/4-12-2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΠΑΡ.1) ν.3886/2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Κ/ΞΙΑ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Ε.» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1675/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΟΖΑΝΗ – ΡΥΜΝΙΟ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ» Π.Δ.Μ.

1676/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΔΝΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

1677/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1678/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1679/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 4 ΕΩΣ 8

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 2 ΚΑΙ 3

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1680/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1681/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1682/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1683/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Α/Α 1

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 2

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΠ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1684/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

1685/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΕΠ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1686/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η’ ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 04/12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΓΛΩΣΣΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1687/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ Η’ ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-11-2012 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ» ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΙΣΘΩΣΗ 35 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΛΥΕΡΓΑΤΩΝ) ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ, 6 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΑΙΩΝ, 6 ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΚΑΙ 1 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013» ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6-11-2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Π.Δ.Μ

1688/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΛΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1689/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1690/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ» Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1691/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011» Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1692/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Μ 11η/2012

1693/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1694/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1695/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1696/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΠΟΣΟΥ 57,560,00Ε ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

1697/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1698/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π.Δ.Μ

1699/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

1700/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α)ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΚΑΙ 3 ΕΩΣ 13

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 2

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1701/12

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 6 ΚΑΙ 9

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 7 ΚΑΙ 8

ΚΟΖΑΝΗ 7-12-2012

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ