Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με προϋπολογισμό 403.561,98€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΨΑΡΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», με προϋπολογισμό 403.561,98€ εκ των οποίων 239.296,09€ είναι η δαπάνη εργασιών, 43.073,30€ Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, 42.355,41€ απρόβλεπτα 15% και 3.374,38€ αναθεώρηση. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των λιμενικών έργων.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Διοικητήριο Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, Φλώρινα, πληροφορίες Γραμματεία., τηλ.: 2385 0 54513… προσερχόμενοι από τις 27/12/2012, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (δηλ. έως τις 10/01/2013). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

 

3.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15/01/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

 

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές α)ημεδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν την κατηγορία και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η, 2η και 3η (εντός Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής τους) στην κατηγορία Λιμενικών και β) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. (αναβαθμισμένη Κ/Ξ) στην κατηγορία των Λιμενικών με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08, και οι οποίες πληρούν και τους λοιπούς όρους οι οποίοι αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου, και γ)αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε. ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ. ή κράτη – μέλη που έχουν προσυπογράψει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο, και οι οποίες πληρούν και τους λοιπούς όρους οι οποίοι αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου.

 

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.494,50€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και 30 ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

 

6.Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛ ΕΣΠΑ 2007-2013. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 ( Α! 116 ).

 

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

27/11/2012

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

κ.α.α.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ