Θέσεις και προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το σχέδιο εγκυκλίου για την Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Στο Άρθρο 8 του σχεδίου της εγκυκλίου με θέμα «προγραμματικές δραστηριότητες έργων (ΡοΑ) των μηχανισμών JI και CDM», ορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης προγραμμάτων δραστηριοτήτων έργων ή προγραμματικών δραστηριοτήτων έργων πού αναφέρονται σε συντονισμένη δράση από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα στο πλαίσιο μιας εθελοντικής ή υποχρεωτικής πολιτικής ή μέτρων προκαθορισμένου στόχου. Στόχος είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων. Οι δράσεις αυτές εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες θέσεις ή σε μία ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 24α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (25.06.2009) όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/29/ΕΚ δίδεται η δυνατότητα στα Κράτη- Μέλη για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, με εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων σε έργα που μειώνουν τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η συμμετοχή των Περιφερειών σε ρόλο συντονιστή διαχειριστή έργων πολιτικής / μέτρων, δεδομένου ότι οι Περιφέρειες αποτελούν κεντρικό φορέα ανάπτυξης / υλοποίησης και συντονισμού πολιτικών και μπορούν να επιτύχουν :

  • Σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας έργων με σημαντικό αριθμό συμμετοχής τα οποία δύναται να εφαρμοσθούν σε συγκεκριμένες περιοχές.

  • Να ενσωματώσουν δράσεις / πολιτικές εφαρμογών που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της 2009/29/ΕΚ.

  • Να εξυπηρετήσουν την τοπική ανάπτυξη με παράλληλη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.

  • Να ενσωματώσουν την ανάπτυξη έργων JI και CDM, στην ευρύτερη εθνική πολιτική και άξονες χρηματοδότησης για την Περιφέρεια.

Βάσει των ανωτέρω προτείνεται στο τέλος του άρθρου 8 να προστεθεί: «Κεντρικός φορέας συντονισμού και διαχείρισης των προγραμματικών δραστηριοτήτων έργων των μηχανισμών JI και CDM ορίζεται η Περιφέρεια στην οποία εφαρμόζονται τα έργα αυτά. Προβλέπεται η συνεργασία Περιφερειών για έργα ευρύτερου χαρακτήρα».

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής