Ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα στη Δυτική Μακεδονία.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

«Η Δυτική Μακεδονία περιοχή με ποιοτικά, ασφαλή και πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα και με ισχυρή διασύνδεση των κλάδων, εξαγωγέας γνώσης και προϊόντων».

Αυτό είναι το όραμα που τέθηκε κατά την παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το «καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», παρουσία Φορέων και πολιτών, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στις 05/03/2012.

Το υπόψη Επιχειρησιακό Σχέδιο που συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ με την ενεργή συμμετοχή της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και των Υπηρεσιών, της Αυτοδιοίκησης και συναφών Φορέων, αποτέλεσε προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης και συμμετοχικής διαδικασίας.

Η αξιολόγηση και η σύνθεση των απόψεων που διατυπώθηκαν οδήγησαν σ’ ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό που στηρίζεται στα δυνατά και αντιμετωπίζει τα αδύνατα σημεία της Περιφέρειας, αξιοποιεί τις ευκαιρίες και λαμβάνει υπόψη τις απειλές που διαμορφώνονται και κυρίως τις τάσεις της αγοράς και την τοπική δυναμική.

Η Περιφέρειά μας έχει Σχέδιο και Στρατηγική για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου που αποφασίσθηκε να στηριχθεί με συντριπτική πλειοψηφία, ως ένας οδικός χάρτης και εργαλείο, με έμφαση στην ποιότητα, στην πιστοποίηση και στη διασύνδεση των τομέων παραγωγής έτσι ώστε να δρουν συμπληρωματικά μεταξύ τους.

Το «καλάθι των προϊόντων» για την περιοχή μας αποτελείται από δυναμικά προϊόντα, από προϊόντα με ταυτότητα της περιοχής, από παραδοσιακά προϊόντα και από νέα – καινοτόμα προϊόντα που διαμορφώνουν μία νέα δυναμική για την απασχόληση και το εισόδημα.

Η στόχευση για τη σύσταση της Αγροτοδιατροφικής Σύμπραξης, των Ομάδων Παραγωγών και του Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων έχει προτεραιότητα και θα υποστηριχθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων μας.

Η παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ανηρτημένη στα site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ :

http://www.pdm.gov.gr/

http://www.anko.gr/