Πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου14 παρ.2 περ.ιι του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

2.      Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης».

3.      Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ/τος 146/27-12-2010(ΦΕΚ 239Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με τις οποίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται έντεκα  (11) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών.

4.      Το άρθρ 67, παρ. 6 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄)’ όπως ισχύει

5.        Το με αρ. πρωτ. 16659/1153/18-5-2011  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την πρόσληψη μιας (1)  θέσης  Επιστημονικού Συνεργάτη στην Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας , έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση στους αντίστοιχους ΚΑΕ στον προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2011 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1.      Να είναι Έλληνες πολίτες

2.   Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

4. Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Δημοκρατίας 27 – 50100 Κοζάνη (κτίριο πρώην Ν.Α. Κοζάνης), 2ος όροφος,  σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

1.      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

2.      Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., στο οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά  πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

3.      Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

4.      Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας.

5.      Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986),  περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.

6.      Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις , από τα οποία να τεκμαίρεται η εμπειρία.

7.      Βιογραφικό σημείωμα

Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθμηση, να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές, να συνοδεύονται από αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Για την πρόσληψη, εκτός των παραπάνω, θα εκτιμηθεί:

–          Το είδος του πτυχίου

–          Η γνώση ξένων γλωσσών

–          Η επαγγελματική εμπειρία.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης», το έργο των επιστημονικών συνετγατών αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του επιστημονικού συνεργάτη.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 14 Ιουνίου 2011.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ. ΔΑΚΗΣ