Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ.ια του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ/τος 146/27-12-2010(ΦΕΚ 239Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με τις οποίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται έντεκα  (11) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών.
4. Το άρθρο 67, παρ. 6 έως και 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄)’ όπως ισχύει
5. Την με αρ. πρωτ.  109/09-02-2012 βεβαίωση της Y.Δ.Ε. Ν. Κοζάνης, περί εγγραφής πίστωσης στο Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2.   Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007).
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Περιφερειάρχη – Περιοχή ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος,  σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., στο οποίο θα αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού, η ημερομηνία και το έτος κτήσης (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά  πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ/τος 165/2000 (ΦΕΚ 149/Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα των τίτλων σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986),  περί μη κατοχής άλλης θέσης στον Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.
5. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις , από τα οποία να τεκμαίρεται η εμπειρία.
6. Βιογραφικό σημείωμα

Τα δικαιολογητικά να φέρουν αρίθμηση, να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές, να συνοδεύονται από αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Για την πρόσληψη, εκτός των παραπάνω, θα εκτιμηθεί:

Το είδος του πτυχίου
Η γνώση ξένων γλωσσών
Η επαγγελματική εμπειρία.
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007).

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης»:  το έργο των ειδικών συμβούλων αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.     

 

                   
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ. ΔΑΚΗΣ