«Πλήρωση μίας (1) θέσης Δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας »

Ενημέρωση Προκηρύξεις Θέσεων

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ.ια του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 περ.ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του 243 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ/τος 146/27-12-2010(ΦΕΚ 239Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με τις οποίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται δύο  (2) θέσεις δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με τη θητεία του Περιφερειάρχη.
4.   Την αριθ. πρωτ. 228/17-02-2012 βεβαίωση της Y.Δ.Ε. Ν. Κοζάνης, περί εγγραφής πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την πρόσληψη ενός δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
5. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει όσο η θητεία του Περιφερειάρχη. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, λύεται και η σύμβαση αυτοδικαίως και αζημίως για την Περιφέρεια.
Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ο Περιφερειάρχης θα κρίνει τον/την  κατάλληλο/η και θα καθορίσει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα, με τα οποία θα τον/την  απασχολεί.
Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες
2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1986
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
5. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007)
6. Να είναι απαραίτητα μέλη Ένωσης που ανήκει στην ΠΟΕΣΥ
7. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία, που να αποδεικνύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τέσσερις (4) τοπικές εφημερίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να υποβάλλουν στο Γραφείο του Περιφερειάρχη – Περιοχή ΖΕΠ – 50100 Κοζάνη, 2ος όροφος, σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1. Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
3. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους)
4. Επικυρωμένοι φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής άλλης θέσης ή απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα
6. Τίτλοι σπουδών και ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν)
7. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του μέλους Ένωσης που ανήκει στην ΠΟΕΣΥ
8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για πενταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη προϋπηρεσία
9. Βιογραφικό σημείωμα

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρχές και να τοποθετηθούν μέσα σε ειδικό φάκελο, που θα συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα.
Η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευθεί σε τέσσερις (4) εφημερίδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ. ΔΑΚΗΣ