Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/11-7-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/11-7-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία :

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α

 

 

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 

41

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκμετάλλευση Λατομείου Αργίλου» στη θέση «Χαραμή» συνολικής έκτασης 199,0045 στρεμμάτων (συνισταμένης εξ’ 140,0705 στρεμ. ιδιωτικής έκτασης και 28,934 στρεμ. δημοσίας έκτασης) και εξωτερική απόθεση στείρων εξόρυξης σε ιδιωτική έκταση 64,8187 στρεμ. της εταιρείας «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε»

42

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

Αξιολόγηση Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του έργου «Εκμετάλλευση μεταλλείου χουντίτη-υδρομαγνησίτη στη θέση ‘’Κτήμα Λευκάρων’’ της Δ.Κ Σερβίων, του Δήμου Σερβίων -Βελβεντού , εκτάσεως 1037,607 στρεμμάτων» της Εταιρείας Λεύκα Ορυκτά.

 

43

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα για επόμενη συνεδρίαση

Κοζάνη 16/7/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης