Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η/14-11-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 7η – 14/11/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

α/α

Θέμα

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 

1

 

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 

16

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό.

2

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Αναδιοργάνωση Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

17

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος   στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

3

 

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προτάσεις για τη λειτουργία πρότυπου οργανισμού των Κέντρων Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 

18

Η Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα τη συγκρότηση Επιτροπής για να επιληφθεί του θέματος και να υποβάλλει προτάσεις για την λειτουργία των κέντρων.

4

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Κοινωνική – προληπτική ιατρική σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 

19

Η Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα τις δράσεις προληπτικής ιατρικής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κοζάνη 19/11/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

Αθανάσιος Κοσματόπουλος