ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/23-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/23-3-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων

43/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων Συνεδριάσεων

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου και Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο   της Αστική Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης, λόγω Παραίτησης.

 

44/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τoν ορισμό του Προέδρου στην

Αστική Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΕΚ ΑμεΑ Π.Ε. Κοζάνης,

Ημερήσιας Διάταξης

Κύριοι Άξονες Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας 2015 – 2019

 

 

45/15 Έγινε παρουσίαση του σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος της Π.Ε. Φλώρινας

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015», Προϋπολογισμού Δαπάνης # 700.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

46/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Καθαρισμός Στοιχείων Απορροής Υδάτων – Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015», Προϋπολογισμού Δαπάνης # 50.000,00 € # ( με το Φ.Π.Α. ).

47/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 1η του Προγράμματος Έργων 2015 Π.Ε. Φλώρινας που Χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

 

48/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την κατάρτιση του προγράμματος των έργων

Ημερήσιας Διάταξης

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της ΠΔΜ (2015)

 

49/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

κατά πλειοψηφία την

5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ημερήσιας Διάταξης

Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2015 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

50/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από του πόρους του ΤΕΟ

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)ΑΕ για την Εκπόνηση της Μελέτης Βελτίωσης Οδού Σπήλαιο – Πορτίτσα .

51/15 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την σύναψη προγραμματικής

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης

52/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση μέλους Κ.Ε.Π.

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών για την Ανασυγκρότηση   της Επιτροπής Θεμάτων ΕΔΧ Αυτοκινήτων, του Άρθρου 3 του Ν.1437/84 Π.Ε Γρεβενών

53/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό μελών στην επιτροπή

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2015, καθώς και   Ορισμός ελεγκτών για Διαχειριστικό Έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ, για τις Χρήσεις 2014-2015.

54/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΚΕ.ΠΕ, καθώς και oρίζει ελεγκτές για Διαχειριστικό Έλεγχο.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση της υπ’αριθμ 010/2015 Απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής.

55/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής.

 

Κοζάνη 26/3/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

 

Κωτσίδης Γεώργιος