Πρακτικό 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης Της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

                Στην Κοζάνη σήμερα 23-03-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 31132/189/23-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του ότι επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η λήψη αποφάσεως επί της ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής εντός προθεσμίας 15 ημερών, συγκεντρώθηκαν οι:

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1599/14 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, έξι από τα επτά μέλη. Χρέη Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστη και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

                Μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
  2. Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά της υπ’ αριθ. 22599/1056/04.03.2015 απαντήσεως – διευκρινήσεως της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, ως Προϊσταμένης Αρχής, που αφορά τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των προηγούμενων (20-01-2015) συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

2. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. ΒΑΣΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

4. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ