Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/9-4-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Ακολουθεί ο πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/9-4-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.

Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 12,00 MW, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης), της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ι Α.Ε στη θέση «Ράχη» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

18

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

2

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 18,00 MW, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης), της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε στη θέση «Αστραπή» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

19

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

3

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : Αιολικό Πάρκο ισχύος 12,00 MW, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβασης και διασύνδεσης), της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΙΙ Α.Ε στη θέση «Ζυγάνα» του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

20

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό Πάρκο ισχύος 40 MW, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ωρολόγι –Μαύρη Πέτρα» στο όρος Βέρμιο, εντός των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

 

21

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργο: «Τροποποίηση Υφιστάμενων Δικτύων Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV ΑΧΑΡΝΑΙ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ & ΚΑΡΔΙΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ, Ν. Κοζάνης».

 

 

22

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις που θέτει το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Κοζάνης.

 

 

Ο Πρόεδρος
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ιωάννης Αντωνιάδης