ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/12-10-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 36η/12-10-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ         ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΓΛΑΣ

980/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΠΤΑΧΩΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΝΤΕΤΣΙΟΥ-ΔΟΤΣΙΚΟ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

981/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ου Α.Π.Ε. ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 3ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΕΠΤΑΧΩΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΝΤΕΤΣΙΟΥ-ΔΟΤΣΙΚΟ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

982/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο Ι ΑΠΕ ΚΑΙ Ο Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε.

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ Π.Δ.Μ.                    

983/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 1.163.236,52€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

984/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 490.630,29€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

985/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

986/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ

8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

987/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

988/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ             ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

989/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

990/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

991/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ              ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

992/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

993/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

994/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 792/11 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ «ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ» ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

995/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 792/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                     ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

996/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑ: «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

997/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΧΑΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Δ.Μ.

998/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.                          

999/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.                                

1000/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ ΝΤΕΤΣΙΟΥ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ» Π.Δ.Μ.                          

1001/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

23

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΤΕΛΕΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.770.000,00€»  Π.Δ.Μ.                          

1002/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 150.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ 2011 Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ                            

1003/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

25

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΟΥ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1004/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1005/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1006/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

28

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε & 1ΟΥ  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1007/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 1ος ΑΠΕ ΚΑΙ Ο 1ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

29

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΕΤΙΑΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΛΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1008/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο 1ος ΑΠΕ

30

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ » ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ Ε.Δ.Ε  Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ   

1009/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

31

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1010/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

32

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

1011/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΠΕΥΚΟ – ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ», ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1012/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΛΑ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1013/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ Δ.Δ ΚΛΗΜΑΤΟΣ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1014/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

36

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012

1015/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012»

1016/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

38

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2012» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1017/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

1018/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1019/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

41

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1020/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ» Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1021/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

43

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ( ΧΡΗΣΗ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ )»

1022/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΙΜΕΡΩΝ, ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 27Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ

1023/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

45

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.

1024/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

46

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1025/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1026/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

48

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1027/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

49

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1028/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1029/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1030/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 3-5,7 ΚΑΙ 9-26

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 2,6 ΚΑΙ 8

52

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1031/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1032/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

54

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                    ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1033/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1034/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1035/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

57

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1036/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

58

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1037/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

59

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ                                 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

1038/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 14-10-2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ