ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/20-07-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 28η/ 20-07-15 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10/2015

1210/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΛΙΜΝΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ   ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΠΕΤΡΩΝ – ΖΑΖΑΡΗΣ – ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1211/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ   ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1212/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΑΦΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠ. Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1213/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΜΕΛΕΤΗ   ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΡΙΟΥ» Π.Ε.   ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1214/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΒΟΥΛΗΣ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ   ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1215/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
7

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ   – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»   Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1216/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
8

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 17-07-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΚΑΙ   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ   ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 270.000,00 ΕΥΡΩ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

1217/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΟΥ
9

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ   ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» & «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ 9Ο ΧΛΜ ΤΗΣ ΕΟ 15 (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ –   ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ)» Π.Δ.Μ.

1218/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
10

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ   28Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1219/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ   ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ   «ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ»

1220/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
12

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ   ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

1221/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
13

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1222/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 1 ΕΩΣ 7, 9,   16, 17 ΚΑΙ 19 ΕΩΣ 24

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ Α/Α 8, 10   ΕΩΣ 15 ΚΑΙ 18

14

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1223/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
15

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1224/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
16

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1225/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
17

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1226/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
18

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

εγκριση τροποποίησης των όρων και την έγκριση διενέργειας   Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού με τους νέους   τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής   αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016,   συνολικού προϋπολογισμού 1.313.638,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και   δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών   Επιβατών)

1227/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΥ
19

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ   ΕΤΟΣ 2015-2016 ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17/2015

1228/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ   ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
20

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΥΜΝΙΟΥ

1229/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
21

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1230/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
22

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. ΣΤΗΝ   ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ

1231/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
23

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1232/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
24

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1233/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
25

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑΣ

1234/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ανάθεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου   αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την   αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης»   Π.Ε. Καστοριάς

1235/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ της   ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ   ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ «ΑΚΡΙΤΑΣ» στις 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

1236/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
28

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

1237/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
29

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού   έτους 2016 για το έργο «Προστασία πρανών –Συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου   Ν. Φλώρινας 2015» προϋπολογισμού 135.000,00 €

1238/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
30

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση ανάκλησης δαπανών   έργων Π.Ε. Γρεβενών

1239/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
31

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση επισκευής   ασθενοφόρου Κέντρου Υγείας Δεσκάτης Γρεβενών

1240/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ
32

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1241/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1242/15

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1, 2 5 ΚΑΙ 6

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 3 ΚΑΙ 4

34

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ της   ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ   ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ λοφων «Αρησ λοφων» στις 7,8 και 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2015

1243/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της   ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ της ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις   πολιτιστικεσ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ πολιτιστικου περιβαλλοντικου & αθλητικου   ΣΥΛΛΟΓΟΥ αγιου γερμανου «ο αγιοσ γερμανοσ» στις 2 αυγουστου 2015

1244/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
36

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ της   ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ στις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ πανεπιστημιου δυτ.μακεδονιασ   (σχολη καλων τεχνων)από 2 εωσ 10 αυγουστου 2015

1245/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορων χρησιδανειου για την παραχωρηση   χρησησ χωρου στο κτηριο της π.ε. φλωρινασ στην σκοπευτικη αθλητικη λεσχη   φλωρινασ

1246/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ   ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ
38

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση αποδοχής και   κατανομής στις Περιφερειακές Ενότητες ποσού 157.952,00 € του προγράμματος ΚΑΠ   – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους   μεταμοσχευμένους καρδίας, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε   αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για τον μήνα Ιούνιο 2015

1247/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της εκτός έδρας   μετακίνησης του Αντιπερειφεριάρχη   Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

1248/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.   Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον   Αθλητικό Σύλλογο Αδρασσας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

1249/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΥ 500,00 €
41

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση δαπάνης για την   κάλυψη κόστους μεταφοράς και διαμονής κεντρικού ομιλητή της ημερίδας με θέμα   «Ευκαιρίες και διαδικασίες βιομηχανικής-παραγωγικής ανασυγκρότησης» και   Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης

1250/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ
42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής στις   Π.Ε. ποσού 25.200,00 € ως επιχορήγηση   για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων τους οι οποίοι θα εργαστούν   στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή του   Δημοψηφίσματος της 5ΗΣ Ιουλίου 2015

1251/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
43

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των   αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την   ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για   το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων   προαίρεσης

1252/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των   αιτήσεων συμμετοχής του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με   κλειστές προσφορές και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα   από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια πολυμηχανήματος για την   διαχείριση των οικοτόπων υπερΥδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς,   συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

1253/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
45

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ μετάθεσης ημερομηνίας υποβολής των   αιτήσεων συμμετοχής του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες   προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού   ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος   διαγράμμισης , 4.500    κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης   και 350 λίτρων   διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

1254/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
46

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση της εκτός έδρας   μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

1255/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

1256/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ   Η ΔΑΠΑΝΗ
48

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

1257/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ   Η ΔΑΠΑΝΗ
49

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης   για το έργο «Καθαρισμός ποταμού   Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα της περιοχής του Δήμου Βοΐου»

1258/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εγκριση διάθεσης πίστωσης   για το έργο «Κατασκευή φραγματίου για   συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»

1259/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρέματος Θολόλακα του Δήμου   Σερβίων – Βελβεντού»

1260/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
52

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο   Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης»

1261/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός του υδατορέματος   ΄΄Αικατερίνης Λάκκος΄΄ του Τ.Δ. Τριγωνιμού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

1262/15 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 22/07/2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΗΣ