Δημοσίευση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διακήρυξης 8/2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε/αναρτήσετε κείμενο μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών Διακήρυξης 8/2015.

Το κείμενο   έχει ως εξής:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης προσφορών της Διακήρυξης 8/2015 Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια, «Πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη της Καστοριάς», (CPV– 34521000) συνολικής προϋπολογισθείσας  δαπάνης 350.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς στις 09/06/2015, μετατίθεται  ως κάτωθι:

  1. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: από  20/07/2015  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 μ.μ. σε 21/08/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
  2. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: από  24- 07 -2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. σε 27/08/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά η ανακοίνωση και η Διακήρυξη παραμένουν ως έχουν.

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Καστοριά 20-07-2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Καστοριάς

 

 

 Σωτήριος Αδαμόπουλος