Διαβούλευση στο πλαίσιο του Σταδίου Β1 του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Οι προτάσεις – παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν στη γραμματεία του Περιφερειάρχη (τηλ. 2461052610-3, email: info@pdm.gov.gr )

ή στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου (τηλ. 2461052620, email: info.ps@pdm.gov.gr)

μέχρι 31/8/2015.