ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/13-11-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 24η/13-11-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2014 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.

    

            

262/13

 

 

 

Έγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ο.Π.Δ.

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη 14/11/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος