Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/1-4-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η-1/4/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Μετατόπιση τμήματος Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Αχλάδας στο τμήμα ΤΚ Μελίτης-

ΤΚ Αχλάδας», εντός του Καλλικρατικού

Δήμου Φλώρινας στην Π.Ε.Φλώρινας.

1

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

2

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού 8ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό.

3

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :«Εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς θερμού ύδατος (τηλεθέρμανσης) από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα εγκατεστημένης ισχύος 619 kw, 3,5 MWth», στο πλαίσιο της Πράξης : «Διποταμία Πράσινη Κοινότητα» στο Δ. Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς, στην   Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με   φορέα το Δήμο Νεστορίου.

2

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μίνκ), και μονάδα επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων της εταιρίας   ¨BLACK DIAMOND MINK Γουναρικά Α.Ε.¨ στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια με αριθμό 518 και 519 της Τ.Κ. Διποταμίας, της Δ.Ε. Ακριτών, του Δήμου Νεστορίου, της Π.Ε. Καστοριάς».

3

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Εκτροφείο γουνοφόρων ζώων δυναμικότητας 8.000 ενηλίκων μινκ της εταιρίας «TOP FARM A.E», στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αντωνίου, της Δ.Ε. Κορεστείων, του Δήμου Καστοριάς, της Π.Ε. Καστοριάς».

4

Η Επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Δανειοθάλαμος για τις ανάγκες του έργου “Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Μαυροδεντρίου Δήμου Κοζάνης” στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

5

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

7

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: : «Υφιστάμενη πηγή στη θέση Πάρχαρ στα Κομνηνά του Δήμου Εορδαίας και υφιστάμενος αγωγός μεταφοράς για την ύδρευση της Τ.Κ. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου (αφορά και εργασίες τροποποίησης–βελτίωσης του έργου)».

6

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

8

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:: «Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ολιβίνη) σε δημόσια έκταση εμβαδού 100.000 τμ στη θέση Τούμπα της ΤΚ Χρωμίου – ΔΕ Αιανής Δ Κοζάνης, στην ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ με δικαιούχο φορέα την εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ».

7

Αναβάλλεται ομόφωνα για επόμενη συνεδρίαση.

9

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: : «Λειτουργία υφιστάμενων γεωτρήσεων τροφοδοσίας και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου με τα συνοδά του έργα, του ΤΟΕΒ Πύργων Εορδαίας, στην ΤΚ Πύργων της ΔΕ Βερμίου, του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης».

8

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.