ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/11-4-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η/11-4-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Πρό ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001

91/14

Εγκρίνεσαι κατά πλειοψηφία η τροποποίηση των έργων των ΚΑΠ.

2.

8ηςΑναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2014)

92/14

Εγκρίνεσαι κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση.

3.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Αντλιοστασίου Ανύψωσης Αποχετευτικού Δικτύου Τ.Δ. Νεάπολης Κοζάνης(Αντλιοστάσιο Ανύψωσης Λυμάτων ΕΕΛ Νεάπολης)», προϋπολογισμού:130.000€».

93/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

4.

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης», προϋπολογισμού:450.000€».

94/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

5.

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

95/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

6. 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

96/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης έργου.

7. 

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ΙΔΕΠ και Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ με θέμα: «Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του Αδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) και των αναδυόμενων προοπτικών της έξυπνης εξειδίκευσης, στο πλαίσιο  της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

97/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης.

8.

Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης.

98/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το επιχειρησιακό Σχέδιο Ε.Α.Π.

9. 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς»

99/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης.

10. 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ «της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και «του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

100/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης.

11. 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

101/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης.

12. 

Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Προώθηση Τοπικού Σήματος Ποιότητας (για προϊόντα και υπηρεσίας)».

102/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής Σύμβασης.

13. 

Έγκριση ισολογισμού ΚΕΠΕ 2013 και έκθεση πεπραγμένων 2013

103/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός του ΚΕΠΕ.

14. 

Κατάρτιση(Τροπ.1 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

104/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η κατάρτιση των προγραμμάτων των ΚΑΠ.

 Κοζάνη 14/4/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος