Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-9-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/30-9-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
 1.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

202/15 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης Συνεδρίασης
  2.

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αποδοχή Παραίτησης Μελών Οικονομικής Επιτροπής

203/15 Το Π.Σ. αποδέχτηκε τις παραιτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

   3.

Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Τακτικού και Αναπληρωματικών μελών της Συμπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή

204/15

Το ΠΣ αντικατάστησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

   4.

 Ημερήσιας Διάταξης

Άδεια Eγκατάστασης Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Υποδομών του Έργου «Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Στερεών Αστικών Αποβλήτων»

205/15 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία την άρση αποδοχής μη υπογραφής της άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού των υποδομών του έργου

5.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος  Δημοπράτησης του Έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού 48.600.592,00.

206/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

6.

Εκτός ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης για Διακοπή Συνεδρίασης

207/15 Τι Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της Συνεδρίασης

7.

Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (2015)

208/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 12η τροποποίηση

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός του Ρέματος «ΣΟΥΛΟΥ (Νότια περιφ.τάφρος)» Προϋπολογισμού 41.085,38 € (με Φ.Π.Α.).

209/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

9.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Εξαγοράς Οικοπέδου, Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και Ορισμός δύο Περιφερειακών Συμβούλων για τη Συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του Άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 περί Έκτιμλησεως της Αξίας Οικοπέδου Ιδιοκτησίας Παπασυμεών Χριστοφόρου στο Σισάνι του Δήμου Βοΐου, για τις Ανάγκες του Έργου «Αρδευτικό δίκτυο Σισανίου 2000 Στρεμμάτων με Τροφοδοσία από Αντλιοστάσιο Νέου Φράγματος».

210/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την εξαγορά οικοπέδου σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Π.Δ. 242/96 και ορίζει δύο περιφερειακούς συμβούλους για την συγκρότηση της Επιτροπής της  §4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96 για την εκτίμηση της αξίας οικοπέδου

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Tρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015», Προϋπολογισμού : 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

211/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

11.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης-Εκτέλεσης του Διαγωνισμού του Έργου «Καθαρισμός Τάφρων από Φερτά Υλικά, λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων στο Δρόμο Βελβεντό-Παλαιογράτσανο-Καταφύγι», Προϋπολογισμού : 13.725,08 € (με Φ.Π.Α.).

212/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης –εκτέλεσης του έργου

12.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Yποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελέτης Εσωτερικής Οδοποιίας Δρόμων και Κόμβων νέου Οικισμού Ποντοκώμης»

213/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή Πρότασης στο Ε.Α.Π.

13.

Ημερήσιας Διάταξης

5η Έγκριση Eισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

214/15 Το Π.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης

14.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση Κατολισθήσεων – Φθορών στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  100.000,00 € , με το Φ.Π.Α.

215/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

15.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Διαγωνισμού του Έργου «Επισκευή – συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»

216/15

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση-Διόρθωση της με αρ 113/2014 Απόφασης του Π.Σ. περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του  Δήμου Γρεβενών για την Εκτέλεση του Έργου «Αποκατάσταση της Γέφυρας του Σπανού στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών».

217/15 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της απόφασης περι σύναψης προγραμματικής

17.

Ημερήσιας Διάταξης

Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας για τη Δημιουργία Κόμβου στη Θέση «Πατώματα» Δήμου Γρεβενών, επί της Ε.Ο. Γρεβενών – Καλαμπάκας

218/15

Το Π.Σ. εγκρίνει

oμόφωνα τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

  18.

Ημερήσιας Διάταξης

Κατάθεση Προτάσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Συνεργασία με το Δήμο Καστοριάς προς Έγκριση στο Πλαίσιο του Έτους Ελλάδας στη Ρωσία 2016

219/15 Αποσύρρεται

Κοζάνη  5/10/2015

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος