ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/24-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

 Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 Αρ.Απόφασης

 Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

Eνημέρωση από τον Περιφερειάρχη

 

 

 

Αποστολή 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.

 

 

Αποστολή 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.

 

 

 

Εισήγηση επί της αίτησης θεραπείας- αίτησης ανάκλησης της Απόφασης με αρ.249/2012 του Π.Σ.ΠΔΜ της 20ης συνεδρίασης του στις 25-9-2012

 

Τοποθέτηση πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

 

Υποβολή πρότασης για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης της περιοχής προστασίας της φύσης της λίμνης Καστοριάς

 

Εγκριση συγκρότησης Επιτροπής του άρθρου 13 παρ.4 του Π.Δ.242/96.

 

 Ημερήσιας διάταξης

“Συνεκτικό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του κλάδου της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων στην Δυτική Μακεδονία”.

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Θεοδόρων   Μαυρονόρους Ν. Γρεβενών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 445.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού με τίτλο «Εγκατάσταση   επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Λιβαδερού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμύρων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Βοίου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Τσοτυλίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» και υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013»

Έγκριση απόσυρσης οχημάτων- μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Π.Δ.Μ.

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013», προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας: 1) Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί- Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση επαρχιακών οδών με Δικαιούχο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων» με κωδικό 23.01 το έργο «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ.» προϋπολογισμού 19.205.000, 00 €.  

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Υποβολή Πρότασης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για την Εκτέλεση Δημόσιων Δασοτεχνικών Έργων Ορεινής Υδρονομίας σε Τμήματα των Λεκανών των Υδατορεμάτων Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507) και Βυσσινιάς (Κ.Α. 110503)

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη

Παραχώρηση μελέτης με τίτλο «Οδοποιία εντός Οικισμού Πεύκου» στον Δήμο Νεστορίου, για την υποβολή σχετικής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

 Εισήγηση για τη Διαγραφή Πωλητών Λαϊκών Αγορών από Λαϊκές Αγορές της Π.Ε. Καστοριάς

 

71/13

 

 

 

72/13

 

 

 

73/13

 

 

 

 

74/13

 

 

 75/13

 

 

 76/13

 

 

 77/13

 

 

 78/13

 

 

 

79/13

 

 

 

 80/13

 

 

 

 

 

 

 81/13

 

 

 82/13

 

 

 

 

 

83/13

 

 

 84/13

 

 

 

 

 

 

 85/13

 

 

 

 86/13

 

 

 

 

 87/13

 

 

 88/13

 

 

 

 89/13

 

Εγινε Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 3η Αναμόρφωση του Προυπολογισμού.

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 4η Αναμόρφωση του Προυπολογισμού.

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση θεραπείας – αίτησης ανάκλησης απόφασης

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση πωλητών

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης.        

 

Εγκρίνεται η ομόφωνα η συγκρότηση της Επιτροπής και ορίστηκαν οι

 

Ενημέρωση του σχετικού σχεδίου

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης.        

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης.        

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση

 

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η απόσυρση οχημάτων

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης.        

 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης.        

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η προγραμματική σύμβαση

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση της μελέτης

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή των πωλητών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη 25-4-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος