1η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Προσκλήσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 61/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδη Ιωάννη
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιώσκο Νικόλαο
 4. Γκερεχτέ Λάζαρο
 5. Μαργαρίτη Γεώργιο
 6. Νίκου Αντώνιο
 7. Τοπαλίδη Στέφανο
 8. Δούφλια Αγλαϊα
 9. Μεντεσίδου Ελένη
 10. Σημανδράκο Ευάγγελο
 11. Κύρινα Αντώνιο

σε συνεδρίαση τη Δευτέρα 29/4/2013 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με θέματα:

1) Εκλογή Αντιπροέδρου, Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε έκταση 21.200τ.μ. στη θέση ‘Γκουλέτσος’ της Τ.Κ. Ομαλής της Δ.Ε. Τσοτυλίου, του Δήμου Βοΐου του Νομού Κοζάνης, ιδιοκτησίας της κ. Ζυγούρα Αναστασίας του Ιωάννη».

Εισηγήτρια : Φωτεινή Τσιολάκη, Περιβαλλοντολόγος με Β βαθμό, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης.

3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης απορρυπασμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Μετάλλων (σκραπ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων και λοιπών εξαρτμάτων (μη επικίνδυνων) Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), στα υπ’ αριθμ. 676 και 677 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 12.125 τ.μ., στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια : Κωστοπούλου Παναγιώτα, Δασολόγος με Δ΄ βαθμό υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Κοζάνης

4) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διευθέτηση κοίτης ποταμού εντός οικισμού Φλάμπουρου, του Δήμου Φλώρινας, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ.Μ.».

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

5) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Οργανωμένος Χώρος Διάθεσης Αδρανών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων – Υλικών & Αποκατάσταση ανενεργού Λατομείου», στη θέση «Α. Πνεύμα» στη ΤΚ «Α. Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας, της Π.Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

Εισηγητής : Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δ΄ βαθμό υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

6) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : « Ύδρευση Τ.Κ Κηπουρείου –Πηγαδίτσας –Σιτάρα και οικισμού Πριονίων της Δ.Ε Γοργιαννής του Δ. Γρεβενών»

Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

7) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Κατασκευή χωμάτινού φράγματος στο χείμαρο Κυδωνιές του Δ. Δ Τρικοκκιάς του Δήμου Χασίων, χωρητικότητας

157.650 m3 ύδατος, στο Ν. Γρεβενών»

Εισηγητής : Θωμαϊδης Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Δ βαθμό, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

8) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμη ύλη βιομάζα, εγκατεστημένης ισχύος 999kw της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στην Τοπική Κοινότητα Κολοκυνθούς του Δήμου Καστοριάς στο Νομό Καστοριάς»

Εισηγήτρια : Κων/να Μιχαλοπούλου, Γεωπόνος υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Κοζάνης

Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193.        

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Χρήστος Ευαγγέλου