Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 • Η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Περιφράξεις σε περιοχές του Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 80.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 64.849,28 €,(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), Αναθεώρηση 191,37 € και Φ.Π.Α. (23%) 14.959,35 €.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά), μέχρι Πέμπτη 17-10-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπουΕνοποιημένης Διακήρυξης τύπου Β.
  Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50326, Fax: 24670 22223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πνευμονίδης Ιωάννης.
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
  Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό ( η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
 • Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην Α1και άνω τάξη, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
 • Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων διακοσίων δέκα επτά ευρώ 1.217,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
 • Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κ.Α.Π 2013 (ΣΑΕΠ 041) της Π.Ε. Καστοριάς κατά 80% και το υπόλοιπο 20% από πιστώσεις του Δήμου Νεστορίου βάση προγραμματικής σύμβασης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34 – 37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).
 • Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
 • Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Καστοριά 27-09-2013

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 
 
 

Γιώργος Δακής