Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ – ΔΑΦΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 68.000,00 Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ – ΔΑΦΝΗΣ»

Προϋπολογισμού: 68.000,00 Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά μόνο τη συνημμένη περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2012.

Η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τη αρ.οικ.2/28783Α’ /30-8-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας. Ισχύει το τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο πάνω αποφάσεις, όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

Για τις νομαρχιακές εφημερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007 , την απόφαση με αριθμ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.6698/19-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/19-3-2012) και την αριθμ.17337/6-8-2012(ΦΕΚ.2289/Β΄/6-8-2012) με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

 

 Ο Αν/τής Δ/ντής Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

 

 

 

Κων/νος Γρίβας

Πολ/κός Μηχ/κός με Β’ β.

 

Συνημμένα

Η Περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας (pdf)

diaikiriksi12-11