Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ – ΔΑΦΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 68.000,00 Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά μόνο τη συνημμένη περίληψη διακηρύξεως δημοπρασίας μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2012.

Η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τη αρ.οικ.2/28783Α’ /30-8-2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Επικρατείας. Ισχύει το τιμολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο πάνω αποφάσεις, όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία.

Για τις νομαρχιακές εφημερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3548/2007 , την απόφαση με αριθμ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.6698/19-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/19-3-2012) και την αριθμ.17337/6-8-2012(ΦΕΚ.2289/Β΄/6-8-2012) με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

Συνημμένα

 Ο Αν/τής Δ/ντής Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

Περίληψη διακηρύξεως

δημοπρασίας                                              

Κων/νος Γρίβας

Πολ/κός Μηχ/κός με Β’ β.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

1.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Καραγεώργη της Σερβίας 4

Τ.Κ.102 48 – ΑΘΗΝΑ

2.- Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Μπουσίου και Εστίας 3-4

Τ.Κ.50100 ΚΟΖΑΝΗ

3.-Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

4.- Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

5.- Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

6.-Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημ. ΄Εργων Ν.Κοζάνης

Τ.Κ.501 00 – ΚΟΖΑΝΗ

7.-Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ασκληπιού 23

Τ.Κ.106 89 – ΑΘΗΝΑ

8.- Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.

Αχαρνών 35

Τ.Κ.104 39 – ΑΘΗΝΑ

9.- Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)

Φειδίου 14-16

Τ.Κ.106 78 – ΑΘΗΝΑ

10.- Πανελλήνια΄Ενωση Συνδέσμων Εργολάβων Δ.Ε.

Θεμιστοκλέους 4

Τ.Κ.106 77- ΑΘΗΝΑ

11.- Δ/νσεις Τεχνικών΄Εργων Περιφερειακών Ενοτήτων

α) Γρεβενών  Τ.Κ.511 00

β) Καστοριά  Τ.Κ.521 00

γ) Φλωρίνης Τ.Κ.531 00

δ) Ημαθίας    Τ.Κ.591 00

Με την παράκληση να αναρτήσουν τη συνημμένη

περίληψη διακηρύξεως στον πίνακα δημοσιεύσεως

της Υπηρεσίας των.

12.- Υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Χαρ.Τρικούπη 182

Τ.Κ.101 78 – ΑΘΗΝΑ