Κατεπείγουσα συντήρηση τμημάτων της Νέας Ε.Ο Κοζάνης-Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΑ)

ΑΔΑ: Β4ΣΩ7ΛΨ-ΛΑΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η:   47.295,85 €

(Για εργασίες 38.451,91 € + για ΦΠΑ 8.843,94 €)

Για εκτέλεση του έργου «Κατεπείγουσα συντήρηση τμημάτων της Νέας Ε.Ο Κοζάνης-Φλώρινας (από Χ.Θ 34+200 έως Χ.Θ 35+200)».

Χρόνος καταρτίσεως της συμβάσεως 13-11-2012

Τόπος καταρτίσεως της συμβάσεως: Τα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη.

Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν ο ι :

1) Γεώργιος Κ. Δακής Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, ως αρμόδιος για την υπογραφή των συμβάσεων που συνάπτει η Περιφέρεια , σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010.
2) Eργοληπτική Επιχείρηση: ΒΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε με Δ.Τ «ΚΤΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

που εδρεύει στην ΦΛΩΡΙΝΑ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αβέρωφ και Ελλησπόντου 101, Φλώρινα, ΑΦΜ.099884938, ΔΟΥ Φλώρινας

ΤΗΛ. 23850 44011, FAX: 23850-44011

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω και έχοντας υπόψη του:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ. 87 Α/7-6-2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 146 (ΦΕΚ 239/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

3.Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»

4. Την Εγκύκλιο 35/2011 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών που εκτελούνται από 1-7-2011από τις Περιφέρειες».

5. Την αρ.1434/12/23-10-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη των 49.200,00 € για την εκτέλεση των εργασιών

6.Την αρ. 1435/12/23-10-2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, ως τρόπου δημοπράτησης, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ.γ. του Ν. 3669/2008,

7. Την αρ. πρωτ. 3051/26-10-2012 Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής /ΠΔΜ. 

8. Tην αρ. 95900/3888/2-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας, Ορισμού Νέας ημερομηνίας, την 5η Νοεμβρίου 2012.

9. Την αρ. 1489/12/6-11-2012, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 5ης Νοεμβρίου 2012 και κατακυρώθηκε η εκτέλεση των εργασιών στο όνομα του μειοδότη «ΚΤΙΣΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε, με ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό ( 5 %).

10. Την από 12-11-2012 αίτηση του αναδόχου με την οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.

11. Την αρ. πρωτ. 98919/4121/12-11-2012 Πρόσκληση της ΔΤΕ/ΠΔΜ (έδρα)/ΠΔΜ για την υπογραφή της σύμβασης.

. / .

-2-

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Την εκτέλεση του έργου: « Κατεπείγουσα συντήρηση τμημάτων της Νέας Ε.Ο Κοζάνης-Φλώρινας (από Χ.Θ 34+200 έως Χ.Θ 35+200)», στο όνομα του δεύτερου των συμβαλλομένων που στο εξής

θα αποκαλείται για συντομία ανάδοχος, την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

1.- Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και των συμβατικών τευχών, που αναφέρονται σ’ αυτή, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο, κατά

τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και των κανονιστικών πράξεων (Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του.

2.- Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης, για κάθε κατηγορία, θα μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσοστό της «προσφοράς εκπτώσεων» της δημοπρασίας, με βάση την οποία προσφορά, η μέση έκπτωση του έργου είναι πέντε τοις εκατό ( 5 %).

3.- Το αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι: σαράντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά, 

(47.295,85 €) στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσό:

α) για εργασίες είκοσι χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (20.289,15 €)

β) ΓΕ+ΟΕ 18%, τρείς χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά, (3.652,05 €)

γ) για απρόβλεπτες δαπάνες τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ και δεκαοκτώ

λεπτά (3.591,18 €)

δ) για αναθεώρηση τριακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά, (335,85 €)

ε) για προμήθεια ασφάλτου δέκα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (10.583,68€).

στ) για Φ.Π.Α. οκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (8.843,94 €)

4.- Η προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

5.- Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας (ΚΑΕ 071.9471.1) με

αριθμό ανάληψης 2999/2012

Για την εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της συμβάσεως καθώς και για οποιαδήποτε απαίτηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που θα προκύψει από το έργο, κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμ. 20813/12-11-2012 εγγυητική επιστολή της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε , Καλής εκτέλεσης εργασιών με ποσό εγγύησης δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) , (παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008).

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της συμβάσεως, οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν πέντε όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα πέντε πρωτότυπα, τα τέσσερα κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και το πέμπτο έλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια O ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κ. Δακής