Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση κατασκευής χάρτινης τσάντας με κορδόνι, διαστάσεων 23Χ34Χ9 cm (τετράχρωμη εκτύπωση και πλαστικοποίηση mat χαρτί velvet 170 gr)

Ενημέρωση Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15 29/1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την

ανάθεση κατασκευής χάρτινης τσάντας με κορδόνι, διαστάσεων 23Χ34Χ9 cm (τετράχρωμη εκτύπωση και πλαστικοποίηση mat χαρτί velvet 170 gr), με το λογότυπο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και φωτογραφίες της περιοχής Leader για ποσότητα 10.000 τεμαχίων. Το παραγόμενο υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί έως την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Το παραπάνω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αφορά τηνδράση L-313-4 με τίτλο έργου  «Προβολή και Προώθηση  των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  της περιοχής LEADERKαστοριάς»

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή.

Στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που δραστηριοποιείται στον χώρο, ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435, υποβάλλοντας στο Γραφείο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητήριο Καστοριάς 3ος όροφος γραφείο 3, σφραγισμένο φάκελο, που  θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται.

Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει:

1. οικονομική προσφορά με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2. Το απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435 του ενδιαφερομένου.

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015 στις 12 μ. και η αποσφράγιση τους μία ώρα αργότερα,  ήτοι στις  25.02.2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μμ., παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του ΔΣ

 Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα κατακυρωθεί  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης.

                                                           

O Πρόεδρος

 

Παναγιώτης Κώττας