ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/27-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/27-1-2015 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για ΜΥΗΣ ισχύος 1,035 MW στη θέση του φράγματος «Πραμόριτσα» της πρώην ΝΑ Κοζάνης»

 

2/15

To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία την Σύναψη Σύμβασης.

 

  1.  

Ημερήσιας Διάταξης

2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ. Μ.

 

3/15

To Π.Σ. Εγκρίνει κατά Πλειοψηφία την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού

Κοζάνη 28/1/2015

 

O Πρόεδρoς του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος