Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση Θεματικής φωτογράφησης τεσσάρων εποχών στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς – Άργους Ορεστικού (περιοχή leader)

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 15 29/1/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την

ανάθεση Θεματικής φωτογράφησης τεσσάρων εποχών στην ευρύτερη περιοχή Καστοριάς – Άργους Ορεστικού (περιοχή leader) με σκοπό την δημιουργία ηλεκτρονικού φωτογραφικού αρχείου. Ta 350 περίπου αρχεία  θα διατεθούν μαζί με τα πνευματικά δικαιώματα σε υψηλή ανάλυση (7320Χ5484) σε μορφή ασυμπίεστου tiff σε εξωτερικό σκληρό δίσκο.

Το παραγόμενο υλικό θα πρέπει να έχει παραδοθεί έως την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Το παραπάνω έργο υλοποιείται στα πλαίσια προγράμματος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας το οποίο αφορά δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τουριστικού προϊόντος της περιοχής leader

Κριτήριο κατακύρωσης : η χαμηλότερη τιμή.

Στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος που δραστηριοποιείται στον χώρο, ο οποίος διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435, υποβάλλοντας στο Γραφείο της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, Διοικητήριο Καστοριάς 3ος όροφος γραφείο 3, σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά, καθώς επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται.

Ο Φάκελος θα περιλαμβάνει:

1. οικονομική προσφορά με τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2. Το απαραίτητο πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435 του ενδιαφερομένου.

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνει στα γραφεία της Εταιρείας την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 στις 12 πμ και η αποσφράγιση τους μία ώρα αργότερα, ήτοι στις 24.02.2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ., παρουσία των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του ΔΣ

Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα κατακυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή σύμβασης.

Ο Πρόεδρος

 

Παναγιώτης Κώττας