ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Για την εκμίσθωση της χρήσης και Εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96), θα διενεργηθεί επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31η Μαΐου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην προφορική και φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους της διακήρυξης

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκμισθωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), είναι οι εξής :

Α. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

α. Παλιός εναέριος αναβατήρας (μήκους 1400μ., κατασκευής οίκου

GRAFFER, μεταφορικής ικανότητας 800 ατόμων/ώρα).

β. Νέος εναέριος αναβατήρας (μήκους 1800μ., κατασκευής οίκου

LEITNER, μεταφορικής ικανότητας 1200 ατόμων/ώρα).

γ. Παλιός συρόμενος αναβατήρας (μήκους 800μ) κατασκευής οίκου

LEITNER.

δ. Συρόμενος μπέιμπυ λιφτ (δίπλα στο συρόμενο αναβατήρα)

Β. Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4

Γ. ΧΙΟΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ)

α. Αριστερή πίστα μήκους 2 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη πράσινη με ονομασία ΑΦΡΟΔΙΤΗ.

β. Κεντρική πίστα μήκους 1,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη κόκκινη με ονομασία ΗΡΑ και είναι φωτιζόμενη.

γ. Δεξιά πίστα μήκους 2,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη μαύρη με ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ.

δ. Περιφερειακή διαδρομή(τουριστική) από κορυφή μέχρι την αφετηρία μήκους 3 χλμ, περίπου.

ε. Διαδρομή από τη βάση του συρόμενου μέχρι το νέο αναβατήρα μήκους 2 χλμ. περίπου,

στ. Μίνι πίστα για παιδιά μήκους 200 μέτρων περίπου.

η. Διαδρομή από το τέρμα του συρόμενου μέχρι, την αφετηρία του νέου αναβατήρα μήκους 2,5 χλμ. περίπου.

θ. Πίστα Πισοδερίου μήκους 2,5 χιλ. περίπου.

Δ). Το Διοικητήριο πλην των χώρων που έχουν παραχωρηθεί στον Δασικό

Συνεταιρισμό Πισοδερίου (ισόγειο) και αυτών που έχουν παραχωρηθεί

στον Σ.Ο.Χ. Φλώρινας (μέρος του ισογείου και του υπογείου) με τον όρο

της υποχρεωτικής λειτουργίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως

καφέ εστιατόριο του ενιαίου χώρου του πρώτου ορόφου του Διοικητηρίου

και

Ε). Δύο (2) χώρους (parking) στάθμευσης των αυτοκινήτων,

α) Ο χώρος στάθμευσης των οχημάτων που βρίσκεται στις δύο πλευρές της Εθνικής οδού Φλώρινας – Πρεσπών, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί και λειτουργεί σήμερα για τις ανάγκες του Χ.Κ.

β). Έκταση 1.543 τ.μ. στη β΄ περιοχή αποψιλώσεως, που θα

χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, δίπλα από τον χώρο

του Διοικητηρίου. Θα απαγορεύεται στον χώρο αυτό η στάθμευση

οποιουδήποτε οχήματος πλην των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων.

2). Η πλειοδοτική δημοπρασία θα είναι προφορική και φανερή και θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. (κατάθεση δικαιολογητικών από 13.00 έως 14.00 μ.μ.), ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί από την Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ημιώροφου του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

3). Η χρονική περίοδος της εκμίσθωσης καθορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ήτοι από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μέχρι την 31-5-2015.

4) Το ελάχιστο ετήσιο τίμημα (μίσθωμα) για την παραπάνω χρονική περίοδο, ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ την 30η Απριλίου 2014 και την 30η Απριλίου 2015 με τη λήξη της χιονοδρομικής περιόδου στην Π.Ε. Φλώρινας, ασχέτως του γεγονότος ότι η δεύτερη χρονιά δεν είναι ημερολογιακά πλήρης .

5)Η εγγύηση Συμμετοχής στον εν λόγω πλειοδοτικό διαγωνισμό, ορίζεται στο 10 % του ελάχιστου τιμήματος, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500 € ) και υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά την ώρα της δημοπρασίας.

6) Οι δαπάνες λειτουργίας του Χ.Κ. (ΔΕΗ, νερό, τέλη και λοιπές δαπάνες), συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτού, της ασφάλισης των εγκαταστάσεων και του προσωπικού και της αμοιβής αυτού καθώς και της έκδοσης του ειδικού σήματος του ΕΟΤ., θα βαρύνουν το μισθωτή.

7). Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα νομίμως εκπροσωπούμενα, ενώσεις προσώπων ή Κ/Ξες, τα οποία για να λάβουν μέρος πρέπει να προσκομίσουν οι εκπρόσωποί τους και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα (καταστατικά, εξουσιοδοτήσεις κλπ). Δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές εκείνων που έχουν επιδείξει κατά το παρελθόν αντισυμβατική συμπεριφορά σε διαγωνισμούς που είχε εκτελέσει η πρώην Ν.Α. Φλώρινας ή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Π.Ε. Φλώρινας.

8) Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών του διαγωνισμού και την ανάληψη εκ μέρους του εις ολόκληρο της ευθύνης εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης με την υπογραφή αυτής.

9) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις και τα όρια των ακινήτων στην κατάσταση που τα παρέλαβε και να τα παραδώσει στην ίδια κατάσταση. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Χ.Κ..

10) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Χ.Κ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ένας εξ αυτών θα πρέπει να έχει πτυχίο Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ, που θα οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Η ευθύνη, η φροντίδα και η δαπάνη της ασφάλειας των εκμισθωθέντων εγκαταστάσεων, του προσωπικού που εργάζεται σε αυτές και των επισκεπτών-πελατών, ανήκει αποκλειστικά στον Μισθωτή, ο οποίος πρέπει να προβεί στην ασφάλιση από αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία τόσο των εγκαταστάσεων, όσο και των προσώπων, του προσωπικού και των επισκεπτών, έναντι κάθε ασφαλιστέου κινδύνου (ενδεικτικά πάσης φύσεως ατυχήματα, κλοπή, απώλεια, φωτιά, καιρικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λ.π).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε έχει αστική ή ποινική ευθύνη, αν ο Μισθωτής δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν εκμισθωθεί με την παρούσα σύμβαση, τόσο για τυχόν δυσάρεστο συμβάν προσώπων (θάνατος-τραυματισμός -ατύχημα), όσο και για πρόκληση υλικών ζημιών και φθορών, λόγω της κακής χρήσης ή παράλειψης ή μη συντήρησης και επισκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων στο χώρο του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου.

11) Να επιτρέπει τη διεξαγωγή αγώνων καθώς και την ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων από μέλη του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με αυτόν. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να εφοδιάσει με πενήντα (50) κάρτες ελευθέρας χρήσης των εγκαταστάσεων τους αθλητές του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.) καθώς και τους προπονητές αυτών.

12) Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το κατακυρωθέν ετήσιο τίμημα, για την πιστή τήρηση και διασφάλιση όλων ανεξαρτήτως των άρθρων της σύμβασης, καθώς και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

13). Οποιαδήποτε εργασία αναβάθμισης ή επέκτασης του Χ.Κ. γίνει από το μισθωτή με δικές του δαπάνες, θα πρέπει να τύχει αρχικά της έγκρισης της Π.Δ.Μ. και κατόπιν όλων των αρμοδίων φορέων, των οποίων θα απαιτηθεί αυτή. Μετά το πέρας της μίσθωσης θα παραμείνουν προς όφελος της Π.Δ.Μ..

14). Για τα προγραμματισμένα στο Χ.Κ. έργα της Π.Δ.Μ. ως προς την αναβάθμιση ή επέκταση των εγκαταστάσεων αυτού, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδεχθεί αυτά με τον όρο να γίνουν σε χρόνο που δεν θα συμπίπτει με τη χιονοδρομική περίοδο.

15). Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση. Με τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τις εγκαταστάσεις αμέσως χωρίς καμία άλλη όχληση.

Για τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας, τηλέφωνο 2385350500 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου μπορούν να λάβουν γνώση και του σχεδίου σύμβασης που έχει καταρτισθεί..

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας