Περίληψη Διακήρυξης – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας – Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ

με προϋπολογισμό 1.200.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών και συγκεκριμένα την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 947.274,34 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα ).

1.Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π.Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 , συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους (αριθμ.ενάρ.έργου 2013ΕΠ00580027) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Με την αριθμ. 1477/13/πρ.43/12.11.2013 απόφαση της Ο.Ε.-Π.Δ.Μ. εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου. 

2.Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των τεχνικών έργων ενίσχυσης των πρανών και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Επταχωρίου, σε τμήμα του περίπου 1.274,00 m εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού και ειδικώτερα αφορά :

  1. Εκσκαφές – εκβαθύνσεις

  2. Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (λεκάνες ηρεμίας, σκυροδετήσεις κ.λπ.)

  3. Ενίσχυση πρανών με κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων

  4. Επιχώσεις ορυγμάτων – διαμορφώσεις πρανών.

    Ως προς τη χάραξη έχει επιλεγεί η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ρέματος (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη αντιπλημμυρική λειτουργία του.

Η περιοχή του έργου βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Επταχωρίου του Δήμου Νεστορίου του Ν.Καστοριάς .

3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας, Διοικητήριο, Καστοριά 52100 (3ος όροφος, γραφείο 13), μέχρι την Πέμπτη 9/1/2014 υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467350227, FAX επικοινωνίας 2467022223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Στρέζου Ζωή.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/1/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 6 «υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του Ν.3669/08(ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (Fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

5.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

5.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς..

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

5.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

5.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

6.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται στο ποσό των 18.945,50 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Δ\νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Καστοριάς και ισχύ έχουν όχι μικρότερη των (6) εξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης .Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ.

8.Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86), της εγκυκλίου 9 (Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/01/68/ΦΝ433.α/26-4-2012 και της εγκυκλίου 10 (Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-2012) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο,μέχρι 10% του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ

.9.-Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα(240) ημερολογιακές ημέρες.

10.Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.