Περίληψη Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Δ124 έως το Δ128)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς –Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Δ124 έως το Δ128)

με προϋπολογισμό 800.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών και συγκεκριμένα την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 637.841,57 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα ).

1.- Το έργο είναι ενταγμένο στοΣΑΕΠ 041 κ.ε. 2006ΕΠ04100001, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Με την αριθμ. 1481/13/12-11-2013 απόφαση της Ο.Ε.-Π.Δ.Μ. εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου. 

2. Το αντικείμενο της σύμβασης είναι για την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Αλιάκμωνα στην περιοχή της Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς .

3.- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, Καστοριά 52100 (3ος όροφος, γραφείο 13), μέχρι την Πέμπτη 16-01-2014 υποβάλλοντας σχετική αίτηση. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467350228, FAX επικοινωνίας 2467022223, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μιχαήλ Βασίλης.

4.– Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-01-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 6 «υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του Ν.3669/08(ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (Fax) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

5.– Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

5.1.-Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5.2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

6.- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, που ανέρχεται στο ποσό των 12.756,83 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στην Δ\νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Καστοριάς και ισχύ έχουν όχι μικρότερη των (6) εξι μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7.– Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Μ. 8.- Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα(240) ημερολογιακές ημέρες.

9.- Η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης.