Εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Γιάννη Σόκουτη στην Ημερίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Φλώρινα

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

«Έργα περιβάλλοντος με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

Ο τίτλος της εισήγησής «Έργα περιβάλλοντος με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την έκφραση : «Έργα μέσα από συνεργατική σχέση Φορέων που επιθυμούν και έχουν κοινούς στόχους».

Έτσι ακριβώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τη συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ειδικότερα με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Είχαμε στόχους και ήταν κοινοί.

Σχεδιάσαμε, συμφωνήσαμε και προγραμματίσαμε να εφαρμόσουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στον (πρώην) Νομό Κοζάνης που είχε σαν στόχο:

 • τη συνολική διαχείριση λυμάτων κατά ομάδες οικισμών και επομένως την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας,

 • την οικονομικότερη, κατά το δυνατόν, λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και των αγωγών μεταφοράς αυτών μετά την κατασκευή τους,

 • την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων

 • την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών και

 • τη συμβολή στην προστασία των λιμνών και στην τόνωση της επισκεψιμότητας στην περιοχή

Η συνεργασία μας και η κοινή στόχευση ήταν η κινητήρια δύναμη.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά έργων που θα αλλάξουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ως αντιστάθμισμα στην έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση του άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.

Η εφαρμογή όμως του συνολικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των λυμάτων δεν γίνεται μόνο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τμήμα αυτού υλοποιούν και οι Δήμοι, ως Δικαιούχοι, είτε μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ είτε μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά την κατασκευαστική περίοδο καθώς και κατά τη λειτουργία των υπόψη συστημάτων.

Ταυτόχρονα κάναμε μία σημαντική παρέμβαση στο θέμα της αποκατάστασης της περιοχής των Μεταλλείων Αμιάντου Βόρειας Ελλάδας (ΜΑΒΕ) συνολικής έκτασης περίπου 4.200 στρ. με την υλοποίηση διαδοχικών έργων.

Ξεκινήσαμε από τη διαμόρφωση μεθοδολογίας σε ότι αφορά στη διαχείριση των αμιαντούχων υλικών με τη συνδρομή του προγράμματος LIFE και την εφαρμόσαμε, στη συνέχεια, με τη χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 24,0 εκατ. € ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Ήδη ανακοινώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Καλαφάτη Σταύρο η ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ της «Εξυγίανσης και αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου των ΜΑΒΕ» προϋπολογισμού 17,6 εκατ.€ που περιλαμβάνει :

 • Καθαρισμό των κτιρίων από αμίαντο

 • Αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου

 • Κατασκευή ΧΥΤΑ που θα δέχεται τον αμίαντο από τις εγκαταστάσεις των ΜΑΒΕ

 • Έργα πρασίνου

 • Αρδευτικό σύστημα

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

 • Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά την κατασκευαστική περίοδο

Η παρέμβασή μας στην περιοχή των ΜΑΒΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη συγχρηματοδοτούμενη περιβαλλοντική δράση με φορέα υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη στόχευση της Περιφέρειάς μας για βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά της ελκυστικότητας ως τόπου να ζει και να εργάζεται κάθε ενδιαφερόμενος.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι για τον Άξονα 4 “Προστασία Εδαφικών Συστημάτων- Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων” αυτό αποτελεί το 13% του προϋπολογισμού του άξονα.

Τα έργα περιβάλλοντος που είναι σχεδιασμένα και σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ενταγμένα στο ΕΠΠΕΡΑΑ, είναι τα ακόλουθα :

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΠΕ Κοζάνης συνολ. Π/Υ 61,75 εκ. €

Α/Α

Τίτλος Έργου

Π/Υ

σε εκ. €

Ωριμότητα / Φάση έργου

1

Αποκατάσταση αποθέσεων των μεταλλείων ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης

6,2

Ολοκληρώθηκε

2

Ολοκλήρωση έργου: Αποκατάσταση αποθέσεων των μεταλλείων ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης

14,15

Υλοποιείται

3

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Νεάπολης Π.Ε. Κοζάνης

1,9

Υλοποιείται

4

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ενότητας οικισμού Βελβεντού και Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης

3,5

Υλοποιείται

5

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σερβίων και Κεντρικοί Αποχετευτικοί Αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Π.Ε. Κοζάνης

4,5

Υλοποιείται

6

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Ν. Κοζάνης και Εξωτερικά Αποχετευτικά Δίκτυα οικισμού Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου

8,9

Υλοποιείται

7

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Σιάτιστας

5,1

Υλοποιείται

8

Εξυγίανση, αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου αμιάντου των ΜΑΒΕ και κατασκευή ΧΥΤΑΜ

17,5

Ένταξη Πράξης

 

Σύνολο

61,75 εκ. €

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ με φορέα υλοποίησης την ΠΕ Κοζάνης συνολικού Π/Υ 5,05εκ. €

Α/Α

Τίτλος Εργου

Π/Υ σε εκατ. €

Ωριμότητα / Φάση έργου

Πρόγραμμα

1

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λιβαδερού Π.Ε. Κοζάνης

1,6

Κατάθεση Πρότασης

ΕΠΠΕΡΑΑ

2

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Λιβαδερού Π.Ε. Κοζάνης

0,35

Κατάθεση Πρότασης

ΕΠΠΕΡΑΑ

3

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τσοτυλίου Π.Ε. Κοζάνης

2,0

Κατάθεση Πρότασης

ΕΠΠΕΡΑΑ

4

Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Τσοτυλίου Π.Ε. Κοζάνης

1,1

Κατάθεση Πρότασης

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΣΥΝΟΛΟ

5,05 εκ. €

Το πολύ σημαντικό ζήτημα της στοχοθέτησης, του σχεδιασμού και του προγραμματισμού παίρνει υπεραξία με την ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Για το λόγο αυτό είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν στην ωρίμανση, ένταξη και υλοποίηση αυτών των έργων: το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ).

Ο θετικός απολογισμός της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, δείχνει πόση σημασία έχει η ανάπτυξη συνεργασίας μέσω φορέων, προκειμένου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης και στο μέλλον κρίσιμων ζητημάτων όπως είναι αυτά που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Έτσι, για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε, μελετούμεκαι ωριμάζουμε έργα τα οποία στόχο έχουν:

 1. Την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 2. Την προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου

 3. Την ενίσχυση της μετάβασης προς την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της περιοχής

Με την συνεργασία όλων, είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε την υλοποίηση και αυτών των στόχων.