Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης: Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2013

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Οι δικαιούχοι, για την έκδοση και θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης, μπορούν να απευθύνονται, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, ισόγειο γραφείο 20), καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (K.E.Π.) των Δήμων του τόπου διαμονής τους μέχρι 31/12/2013.

Δικαιούχοι των Δελτίων Μετακίνησης είναι:

 • Άτομα με Αναπηρίες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
 • Ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους
 • Ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω και οι συνοδοί τους

Το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 23.000,00 ευρώ ατομικό, ή 29.000,00 ευρώ οικογενειακό και προσαυξάνεται με 5.600,00 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω. Εξαίρεση αποτελούν οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους, οι οποίοι λαμβάνουν Δελτίο Μετακίνησης ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000.- ΕΥΡΩ ατομικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό το οποίο προσαυξάνεται με 5.600.- ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, δικαιούται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ ΜΟΝΟ.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωση τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ, αλλά μόνο για το Υπεραστικό, ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να προσκομίσουν φορολογική δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Γνωμάτευση Α’βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία να φαίνεται η πάθηση, το ποσοστό αναπηρίας (άνω του 67%) και η διάρκεια της
 • Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον

Προσοχή: α) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Περιφέρειας με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων(π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού κ.τ.λ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται Δελτίο μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες (απαιτείται μόνο στην έκδοση)
 • 3 πρόσφατες φωτογραφίες για όσων δικαιούχων οι συνοδοί μπορούν να αποκτήσουν Δελτίο Μετακίνησης
 • Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος 2012 ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για όσους δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης
 • Το ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2012 ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και των κουπονιών ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 7η Οκτωβρίου 2013 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2013.