Δελτίο Τύπου Desur

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου DESUR, θα εξετάσει και θα προωθήσει την Εταιρική Υπευθυνότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και θα αναδείξει τις Καλές Πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από Επιχειρήσεις της περιοχής.
Στα πλαίσια του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί συνάντηση στις 3 με 5 Απριλίου 2013 στην Κοζάνη με την συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου DESUR.

Στη συνάντηση θα μετέχουν εκπρόσωποι από τις 6 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαζί με την Ελλάδα (Ιταλία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ουγγαρία). Σκοπός της συνάντησης είναι η ξενάγηση σε 7 επιλεγμένες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που τηρούν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δείχνουν ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον και τους εργαζομένους, υλοποιούν κοινωνικές δράσεις και ακολουθούν καλές πρακτικές.
Το έργο DESUR εξετάζει τις δυσκολίες που έχουν οι ΜΜΕ κατά την προσπάθεια να ενσωματώσουν την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Οι ΜΜΕ συχνά δεν διαθέτουν τους πόρους και την αναγκαία ευαισθητοποίηση για τη θέσπιση βιώσιμων πρακτικών όπως: σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον, άρση των εμποδίων και των ανισοτήτων, τη δια βίου μάθηση, την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής για τους εργαζομένους, κ.λπ.
Τα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα εκπαιδευθούν σε ορθές πρακτικές που σχετίζονται με τις πολιτικές και τα εργαλεία που μπορούν να μεταφερθούν για τις δικές τους περιοχές, όπως η καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις ή δημόσια αναγνώριση μέσω σήματος πιστοποίησης ή τρόπους επιβράβευσης.