12η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 9/4/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια Κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του «Αντιμετώπιση καταστροφών από Θεομηνίες» Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 26ης Μαρτίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας έδρας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2013
 4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Ενίσχυση πυροπροστασίας Βουνού Καστοριάς» Π.Ε Καστοριάς
 5. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2013
 7. Έγκριση των αρ. 1/26-2-2013 και 2/27-3-2013 πρακτικών της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και του πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας που αφορούν την μίσθωση του κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας στην Πόλη του Αμυνταίου
 8. Έγκριση διαδικασίας δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης του διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013-2014» Π.Ε Κοζάνης
 9. Έγκριση διαδικασίας δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης του διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013-2014» Π.Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση διαδικασίας δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης του διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2013-2014» Π.Ε Φλώρινας
 11. Έγκριση δημοσίευσης με ηλεκτρονικό τρόπο προκαταρκτικής προκήρυξης για τον επικείμενο διαγωνισμό «Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2013-2014
 12. Έγκριση παραχώρησης χρήσης φορτηγού αυτοκινήτου της Π.Ε Γρεβενών στον Κυνηγετικό Σύλλογο Γρεβενών
 13. Έγκριση Δαπάνης για απευθείας μίσθωση μηχανημάτων του έργου: «Καθαρισμό Τοιχίων Συγκράτησης Βράχων στο Ε.Ο Δίκτυο Κόμβος Κορομηλιάς – Διασταύρωση με Ε.Ο Καστοριάς – Φλώρινας» της Π.Δ.Μ
 14. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Διαγράμμιση οδικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 15. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας στη Διεξαγωγή του «1ου Πολυθεματικού Συνεδρίου Ψυχιατρικής» και της «2ης Διεπιστημονικής συνάντησης σχέσεων Ψυχιατρικής και Δικαίου», καθώς και την έγκριση της δαπάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα και της σχετικής δαπάνης Π.Ε Γρεβενών
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011 Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 24. Παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Κοζάνης κ. Μπάτζιο Δημήτριο, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 25. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Λαουμτζή Αλέξανδρο, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 26. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε. Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
 27. Έγκριση δαπάνης δράσεων την Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Κ. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.