Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Ενημέρωση Προσκλήσεις

Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

«Γίνε Αξιολογητής! Το Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ, εμπλουτίζεται.Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.1.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών ως προς τα σημεία (2), (3) και (7)»