Απόφαση 999/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 30-7-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 2069/26-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απόντες ήταν ο κ. Πάτρας Βασίλειος, ο κ. Νικού Αντώνιος, ο κ. Γιαννάκης Βασίλειος και η κα Δούφλια Αγλαία.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Κουτσούλας Απόστολος, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

39ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 999/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 148.746,00€ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2012.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Δακής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 64160/3363/25-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 148.746,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 28851/20-7-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Μαίου 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχή του ποσού των 148.746,00 €, του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Μαίου 2012 και την κατανομή αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 28851/20-7-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16.780,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.132,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

72.900,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

27.934,00

ΣΥΝΟΛΟ

138.738,27

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ