Απόφαση 961/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 30-7-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 2069/26-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Απόντες ήταν ο κ. Πάτρας Βασίλειος, ο κ. Νικού Αντώνιος, ο κ. Γιαννάκης Βασίλειος και η κα Δούφλια Αγλαία.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο κ. Κουτσούλας Απόστολος, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ, η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 961/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΠΟΣΟΥ 148.746,00 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Δακής, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 66433/3451/30-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., με το οποίο ζητείται η έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 148.746,00 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 29564/30-7-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Ιουνίου 2012.

                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος. Αφού διαπίστωσε ότι ομόφωνα δέχθηκαν το κατεπείγον του θέματος πρότεινε την έγκριση της αποδοχής και κατανομής του ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αποδοχή του ποσού των 148.746,00 €, του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους μηνός Ιουνίου 2012 και την κατανομή αυτού στις Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. . 29564/30-7-2012 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16.780,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

31.132,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

72.900,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

27.934,00

ΣΥΝΟΛΟ

138.738,27

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεώργιος Δακής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

2. ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ