Απόφαση 582/12

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Χωρίς ΑΔΑ Ενημέρωση

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                Στην Κοζάνη σήμερα 22-5-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθμ. 1362/17-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι:

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                      

ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 1/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νομίμως, οκτώ από τα εννέα μέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονομικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του Προέδρου.

                Στη συνεδρίαση παρέστησαν η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, η κα Καραγεώργου Αναστασία, προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, ο κ. Κων/νος Γρίβας, Δ/ντής στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης η κα. Καλπάκη Βάϊα, Προϊσταμένη στο τμήμα προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, ο κ. Κατσιαμάκας Χαρίσιος Προϊστάμενος του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταμένη στο Τμήμα Προμηθειών, ο κ. Τσορμπατζίδης Θεολόγης, Δ/ντής στη Δ/νση Οικονομικού (έδρα) της Π.Δ.Μ. και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα. Άννα Ράπτη.

10ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 582/12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας έθεσε υπόψη της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 40885/595/16-5-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ηλιάδη Δημήτριο με το οποίο έχοντας υπόψη:

  1. 1.Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”
  2. 2.Το Π.Δ. 146/23-12-2010 (ΦΕΚ.239/Α’/27-12-2010) περί “Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”
  3. 3.Την 30/12 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας για το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
  4. 4.Την 1375/12 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης του έργου του θέματος

Ζητείται η χρηματοδότηση του έργου του θέματος αναφέροντας τα εξής:

Σκοπός της μελέτης είναι η διεξαγωγή έρευνας που αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης κτηνοτροφικών ψυχανθών (μηδικής, βίκου, κουκιού, ρεβυθιού) και άλλων φυσικών νομευτικών πόρων (βοσκότοποι, τοπικά παραγόμενες ζωοτροφές κ.ά.) στη διατροφή των προβάτων με στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων παραδοσιακών ζωοκομικών προϊόντων στις ορεινές περιοχές της Π.Ε. Φλώρινας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επίδραση αυτών των ζωοτροφών στην παραγωγικότητα των εκτροφών και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, με άξονα την επίδραση της παραγωγής αυτών των ζωοτροφών στην οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων. Η χρησιμοποίηση τέτοιων ζωοτροφών στη διατροφή των αιγοπροβάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την τοπική οικονομία, λόγω της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων φυτικής παραγωγής στη ζωική παραγωγή και της αναμενόμενης επίδρασής τους στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν πρακτικά για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και την έναρξη παραγωγής τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, θετικές επιδράσεις στο τοπικό οικοσύστημα και στην ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την αναβολή του θέματος για τους παρακάτω λόγους:

1) Λόγω έλλειψης τεκμηρίωσης και

2) Έλλειψη παραδοτέων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

4. ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

 

5. ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

6. ΔΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ

 

 

7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ